ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง ปีการศึกษา 2561

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561   รายชื่อผู้สิทธิ์เข้าศึกษา <<<    ชำระเงินบำรุงการศึกษา ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนีหากท่านไม่ชำระเงินตามวัน เวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อตรวจร่างกาย การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อตรวจร่างกาย การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561 

แบบประเมิน Competency

แบบประเมิน Competency คำชี้แจง การประเมินชุดนี้เป็นการประเมินการปฏิบัติราชการ (PA) เฉพาะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัย เท่านั้น จึงขอความร่วมมือ ให้ทุกท่านเข้าประเมินให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อจะได้นำผลประเมินส่งให้กับสถาบันพระบรมราชชนก    แบบประเมิน Competency รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน ปีงบประมาณ 2561 รอบ 1  แบบประเมิน Competency ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ปีงบประมาณ 2561 รอบ 1  แบบประเมิน Competency หัวหน้างาน ปีงบประมาณ 2561 รอบ 1  แบบประเมิน Competency หัวหน้าภาค ปีงบประมาณ 2561 รอบ 1  แบบประเมิน Competency ภาควิชากฏหมายจริยธรรมและบริหารการพยาบาล ปีงบประมาณ 2561 รอบ 1  แบบประเมิน Competency ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ […]

รายชื่อและแหล่งทุนที่ได้รับของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7

รายชื่อและแหล่งทุนที่ได้รับของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  รุ่นที่ 7 

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  รายการเครื่องปรับอากาศ  พร้อมติดตั้ง  (56  ชุด)  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องปรับอากาศ 56 ชุด  เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ  พร้อมติดตั้ง  56  ชุด  เอกสารเลขที่ ก.140 ตค. 60  บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา  56  ชุด  งวดงานงวดเงิน 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ รอบรับตรง ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ รอบรับตรง ปีการศึกษา 2561   

1 2 3 26