ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มงาน

 กลุ่มงานบริหารหลักสูตรและการสอน  กลุ่มงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  กลุ่มงานบริการวิชาการ  กลุ่มงานอำนวยการ  กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา  กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา

บทความการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ สำหรับผู้สนใจ

 สร้างสุขให้ผู้สูงวัย  การแก้ไขปัญหาปัสสาวะเล็ด  การใช้ยาในผู้สูงอายุ  การส่งเสริมการมีเพศสัมพันธ์ในผู้สูงอายุ  ทำอย่างไรให้ห่างไกลสมองเสื่อม  บทความการสร้างเสริมความแตกฉานด้านสุขภาพ  บทความผักริมรั้วส่ง  บทความวิชาการ heatstroke  รู้เท่าทันข้อเข่าเสื่อม  สง่างามตามวัย  สมาธิบำบัด SKT  สมุนไพรไทย-สมองเสื่อม

ใบแจ้งการชำระเงินค่าใช้จ่ายการศึกษาผ่านธนาคารของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2561

ใบแจ้งการชำระเงินค่าใช้จ่ายการศึกษาผ่านธนาคารของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2561

แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 4)

แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 4) 

1 2 3 45