ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9 (เพิ่มเติม)

 ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9 (เพิ่มเติม) หลักฐานประกอบการสมัคร ใบสมัคร บัตรประจำตัวผู้สอบ แบบฟอร์มการตรวจร่างกาย

เอกสารที่ใช้ในวันรายงานตัว วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

แบบฟอร์ม สบช.1 ใบมอบตัวนักศึกษา สบช.3 ใบยินยอมให้แพทย์ทำการรักษา หนังสือยินยอมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตลอดหลักสูตร ตัวอย่าง  สบช.1 ใบมอบตัวนักศึกษา  สบช.3 ใบยินยอมให้แพทย์ทำการรักษา หนังสือยินยอมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตลอดหลักสูตร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9 แบบฟอร์มการตรวจร่างกาย

การเตรียมตัวสอบและผังที่นั่งสอบหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9

การเตรียมตัวสอบและผังที่นั่งสอบหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9

ประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างฯ การรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2563

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างฯ การรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2563

1 2 3 49