ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มงาน

 กลุ่มงานบริหารหลักสูตรและการสอน  กลุ่มงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  กลุ่มงานบริการวิชาการ  กลุ่มงานอำนวยการ  กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา  กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา

บทความการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ สำหรับผู้สนใจ

 สร้างสุขให้ผู้สูงวัย  การแก้ไขปัญหาปัสสาวะเล็ด  การใช้ยาในผู้สูงอายุ  การส่งเสริมการมีเพศสัมพันธ์ในผู้สูงอายุ  ทำอย่างไรให้ห่างไกลสมองเสื่อม  บทความการสร้างเสริมความแตกฉานด้านสุขภาพ  บทความผักริมรั้วส่ง  บทความวิชาการ heatstroke  รู้เท่าทันข้อเข่าเสื่อม  สง่างามตามวัย  สมาธิบำบัด SKT  สมุนไพรไทย-สมองเสื่อม

ใบแจ้งการชำระเงินค่าใช้จ่ายการศึกษาผ่านธนาคารของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2561

ใบแจ้งการชำระเงินค่าใช้จ่ายการศึกษาผ่านธนาคารของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2561

แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 4)

แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 4) 

แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (ไตรมาส 4)

แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (ไตรมาส 4) 

1 2 3 4 46