ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อม เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง แบบปรับปรุง อาคาร โรงอาหารและครัว ใบแสดงปริมาณงานและราคา งวดงาน งวดเงิน

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ รายการ

1 2 3 4 5 49