กลุ่มงานอำนวยการ

 สรุปแนวปฏิบัติที่ดีจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มงานอำนวยการ ประเด็นความรู้ “การบริหารจัดการเงินโครงการ”  ระบบและกลไกการบริการจัดการโครงการ

กลุ่มงานบริการวิชาการ

 แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนแบบ IPE  แนวปฏิบัติ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน IPE ปีการศึกษา 2562  ถอดความรู้จากการจัดการความรู้สมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุสำหรับพยาบาล

กลุ่มงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

 แนวปฏิบัติกระบวนการการสร้างและพัฒนานวัตกรรม  สรุปประเด็นความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

กลุ่มงานบริหารหลักสูตรและการสอน

 ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการวัดประเมินผลและการตัดเกรด  แนวปฏิบัติในการแปลงคะแนนดิบเป็นคะแนนทีมาตรฐาน

ประกาศ เรื่องระเบียบปฏิบัติการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน

ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ได้มีการปรับปรุงระบบและกลไกการจัดจัดการเรื่องร้องเรียน เพื่อให้ผู้ประสงค์จะร้องเรียนมีความสะดวกในการเข้าถึง และได้รับการจัดการเรื่องร้องเรียนด้วยความรวด ทันเวลา นำไปสู่การจัดการเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ วิทยาลัยจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับผู้ที่ต้องการร้องเรียนในเรื่องต่างๆ โดยสามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กดูรายละเอียด

โครงการมอบหมวกและเครื่องหมายเลื่อนชั้นปีและมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 15 กันยายน 2559

งานพัฒนานักศึกษาจะจัดโครงการมอบหมวกและเครื่องหมายเลื่อนชั้นปีและมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 15 กันยายน 2559 ณ หอประชุม วิทยาเขตศรีธัญญา โครงการมอบหมวกและเครื่องหมายเลื่อนชั้นปีและมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 15 กันยายน 2559 คลิ๊กดูรายละเอียด

คัดเลือกบุคคลตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ลงตำแหน่งเกษียณ 1 ตุลาคม 2559 จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ คัดเลือกบุคคลตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ลงตำแหน่งเกษียณ 1 ตุลาคม 2559 จำนวน 1 อัตรา คลิ๊กดูรายละเอียด

ประกาศ คัดเลือกบุคคลตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ( ด้านการสอน ) ลงตำแหน่งว่างจำนวน 4 อัตรา และตำแหน่งเกษียณ 1 ตุลาคม 2559 จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ คัดเลือกบุคคลตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ( ด้านการสอน ) ลงตำแหน่งว่างจำนวน 4 อัตรา และตำแหน่งเกษียณ 1 ตุลาคม 2559 จำนวน 1 อัตรา คลิ๊กดูรายละเอียด

1 36 37 38 39 40 46