เอกสารความรู้จากวิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง 1

การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด การปฏิรูปการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 ห้องเรียนแห่งศตวรรษใหม่ คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ของงานวินัย ทุนการศึกษาและสวัสดิการนักศึกษา

แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ของงานวินัย ทุนการศึกษาและสวัสดิการนักศึกษา

คู่มือการใช่งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมุล PIEiS : ฐานข้อมูลวิจัย การพัฒนาบุคลากรและ และ คู่มือ – VDO open TQF

Download คู่มือการใช้งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสำหรับผู้ใช้ทั่วไป Download คู่มือการใช้งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหัวหน้าหน่วยงาน-หัวหน้าสารบรรณ Download คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลวิจัยและการใช้งานฐานข้อมูลพัฒนาบุคลากร Download คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลวิจัย Download คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลพัฒนาบุคลากร คู่มือการใช้งานคู่มือพื้นฐาน มคอ.OPENTQF Download คู่มือการใช้งาน มคอ. 2 – มคอ.4 Download คู่มือการใช้มคอ. 5 – มคอ.7 Download คู่มือมคอ.4 แผนการสอนภาคคลินิก Download คู่มือมคอ.4 แผนการสอนภาคปฏิบัติ VDO การจัดการข้อมูลพื้นฐาน มคอ.3 หมวด 1-7 และการลงแผนการสอนอย่างละเอียด VDO การจัดการข้อมูลพื้นฐาน มคอ.3 VDO มคอ.3 หมวดที่ -หมวดที่4 VDO มคอ.3 หมวดที่ 5 VDO มคอ.3 หมวดที่ 6 – หมวดที่ 7 VDO แผนการสอนละเอียด/a>

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การจัดการสภาพแวดล้อมและการให้บริการด้านอาคารสถานที่

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การจัดการสภาพแวดล้อมและการให้บริการด้านอาคารสถานที่

คู่มือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่สารบรรณ คู่มือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ใช้ทั่วไป คู่มือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหัวหน้ากลุ่ม/งานและเจ้าหน้าที่สารบรรณ

สารสัมพันธ์ สบช. ปีที่ 7 ฉบับที่ 6 พย.-ธค. 56 ฉบับ e-book

ท่านสามารถเปิดอ่านสารสัมพันธ์ ของ สบช.และของวิทยาลัยที่ผ่านมาที่ เมนู ICON media สารสัมพันธ์ สบช. ปีที่ 7 ฉบับที่ 6 พย.-ธค. 56 ฉบับ e-book

1 39 40 41 42 43 45