คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2556

ตำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2556

แบบฟอร์มเอกสารทางราชการ

เดืนทางไปราชการ ยืมเงิน เบิกเงิน แบบฟอร์มใบลา แลกเวร หยุดชดเชย แบบฟอร์มงานพัสดุ ใบเบิกค่าเช่าบ้าน และใบสำคัญรับเงิน ค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ค่าล่วงเวลา ค่าสอนพิเศษ สัญญายื่มเงิน

รวมข่าวประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม สัมมนา จากฝ่ายแผนและพัฒนา

ข่าวจากฝ่ายแผนและพัฒนา ขอเชิญสมัครเข้ารับการประชุมเรื่องความรู้สู่ความสุขช่วงสุดท้ายของชีวิต ประชุมวิชาการเรื่องบทบาทพยาบาล เพื่อชุมชนสุขภาพดีเข้าถึงได้ วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา 8.00-16.00 น. เชิญประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่16 เชิญประชุมวิชาการ Ceiticalcave Nedicine 2012 วันที่ 20-22 ธันวาคม 2555 สนใจสมัครภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 (รับจำนวนจำกัด)   รายละเอียดการจัดประชุมวิชาการ EAFONS ครั้งที่ 16   ประชุมวิชาการเรื่อง เวชศาสตร์ทันสมัยเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท สนใจสมัครก่อนเข้าอบรมหลักสูตร 2 สัปดาห์

เปลี่ยนเวลาเปิดห้องสมุดนอกเวลา

ห้องสมุด วิทยาเขตศรีธัญญา ได้เปลี่ยนเวลาการเปิดห้องสมุด จากวันเสาร์เป็นวันอาทิตย์ เวลา 15.00-19.00 น.ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในการสืบค้นหนังสือได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ อาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป

1 39 40 41 42 43