จุลสารข่าวคุณธรรมจริยธรรม ฉบับเดือนมีนาคม 2558

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 1/2558 (เดือนมีนาคม) จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 8/2555 จุลสารข่าวคุณธรรมจริยธรรม ฉบับที่ 4/2555

องค์กรสุขภาวะ(happy workplace)

เข้าสู่เว็บไซต์องค์กรสุขภาวะ(happy workplace) นำเสนอผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี) เข้าสู่เว็บไซต์องค์กรสุขภาวะ (happy  workplace ร่วมการวิจัยโดย อ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุลและคณะ)

ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษา เพื่อบบรลุประชาคมอาเซียน เพลงประจำอาเซียน ASEAN Road Map Cartoon Asean episode1 ท่องโลกอาเซียน 2 ประชาคมอาเซียน 2558 ต้องรับมืออย่างไร โดย ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์  

ประกาศและ Downloadแบบฟอร์มลงทะเบียนติดตั้งโปรแกรมแอนตี้ไวรัส

ประกาศขอให้นักศึกษา Download แบบฟอร์มลงทะเบียนติดตั้งโปรแกรมแอนตี้ไวรัส ของนักศึกษาทุกชั้นปี และส่งคืนที่งานคอมพิวเตอร์ ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2555 หรือ save file ส่งทาง email : sopapan.so@gmail.com ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการตรวจสอบจำนวนและนัดนักศึกษาติดตั้งโปรแกรม คลิกเพื่อ download แบบฟอร์มลงทะเบียน

1 40 41 42 43