คู่มือการใช่งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมุล PIEiS : ฐานข้อมูลวิจัย การพัฒนาบุคลากรและ และ คู่มือ – VDO open TQF

Download คู่มือการใช้งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสำหรับผู้ใช้ทั่วไป Download คู่มือการใช้งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหัวหน้าหน่วยงาน-หัวหน้าสารบรรณ Download คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลวิจัยและการใช้งานฐานข้อมูลพัฒนาบุคลากร Download คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลวิจัย Download คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลพัฒนาบุคลากร คู่มือการใช้งานคู่มือพื้นฐาน มคอ.OPENTQF Download คู่มือการใช้งาน มคอ. 2 – มคอ.4 Download คู่มือการใช้มคอ. 5 – มคอ.7 Download คู่มือมคอ.4 แผนการสอนภาคคลินิก Download คู่มือมคอ.4 แผนการสอนภาคปฏิบัติ VDO การจัดการข้อมูลพื้นฐาน มคอ.3 หมวด 1-7 และการลงแผนการสอนอย่างละเอียด VDO การจัดการข้อมูลพื้นฐาน มคอ.3 VDO มคอ.3 หมวดที่ -หมวดที่4 VDO มคอ.3 หมวดที่ 5 VDO มคอ.3 หมวดที่ 6 – หมวดที่ 7 VDO แผนการสอนละเอียด/a>

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การจัดการสภาพแวดล้อมและการให้บริการด้านอาคารสถานที่

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การจัดการสภาพแวดล้อมและการให้บริการด้านอาคารสถานที่

คู่มือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่สารบรรณ คู่มือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ใช้ทั่วไป คู่มือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหัวหน้ากลุ่ม/งานและเจ้าหน้าที่สารบรรณ

สารสัมพันธ์ สบช. ปีที่ 7 ฉบับที่ 6 พย.-ธค. 56 ฉบับ e-book

ท่านสามารถเปิดอ่านสารสัมพันธ์ ของ สบช.และของวิทยาลัยที่ผ่านมาที่ เมนู ICON media สารสัมพันธ์ สบช. ปีที่ 7 ฉบับที่ 6 พย.-ธค. 56 ฉบับ e-book

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2557

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2557

ขอให้ใช้แบบฟอร์มการไปราชการที่ออกจากระบบ ฐานข้อมูล MIS

เรียนอาจารย์ทุกท่าน เพื่อให้การบันทึกข้อมูลการเดินทางไป ประชุม อบรม ไปเป็นวิทยากร บริการวิชาการ ต่าง ๆ ของท่านถูกบันทึกเป็นปัจจุบัน จึงขอให้ท่าน เข้าระบบ MIS และใช้รหัสส่วนตัว กรอกข้อมูล โดยเข้าที่เมนู แบบฟอร์มราชการ และเลือกการอนุมัตไปราชการ เมื่อกรอกครบแล้ว ขอให้พิมพ์เอกสารออกจากระบบ MIS เพื่อเสนอตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลของท่าน update ตลอดเวลา จะไม่มีปัญหาเมื่อมีการกำหนดเป็น PA และหากข้อมูลอื่น ของท่านยังไม่ update ขอให้เข้าระบบด้วยรหัสส่วนตัวเช่นเดิม บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับประวัติส่วนตัว เงินเดือน การประชุม อบรม ดูงาน งานวิจัย ประโยชน์ที่นำไปใช้ รายวิชา วัน เวลาชัวโมง ที่ท่านสอน ตาม มคอ. ให้ครบถ้วนตามปีการศึกษา 2555-2556 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการผู้ประเมินจาก สบช.โดยจะขอให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปี พ.ศ.2556 นี้ ขอขอบพระคุณและชมเชย สำหรับท่านที่มีความอุตสาหะและรับผิดชอบต่อตนเอง และได้บันทึกข้อมูลครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อย งานฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ

1 41 42 43 44 45 46