องค์กรสุขภาวะ(happy workplace)

เข้าสู่เว็บไซต์องค์กรสุขภาวะ(happy workplace) นำเสนอผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี) เข้าสู่เว็บไซต์องค์กรสุขภาวะ (happy  workplace ร่วมการวิจัยโดย อ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุลและคณะ)

ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษา เพื่อบบรลุประชาคมอาเซียน เพลงประจำอาเซียน ASEAN Road Map Cartoon Asean episode1 ท่องโลกอาเซียน 2 ประชาคมอาเซียน 2558 ต้องรับมืออย่างไร โดย ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์  

ประกาศและ Downloadแบบฟอร์มลงทะเบียนติดตั้งโปรแกรมแอนตี้ไวรัส

ประกาศขอให้นักศึกษา Download แบบฟอร์มลงทะเบียนติดตั้งโปรแกรมแอนตี้ไวรัส ของนักศึกษาทุกชั้นปี และส่งคืนที่งานคอมพิวเตอร์ ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2555 หรือ save file ส่งทาง email : sopapan.so@gmail.com ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการตรวจสอบจำนวนและนัดนักศึกษาติดตั้งโปรแกรม คลิกเพื่อ download แบบฟอร์มลงทะเบียน

ประกาศ การลงทะเบียนโน๊ตบุ๊ค ของนักศึกษาทุกชั้นปี

ด้วยสถานการณ์ ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ประสบปัญหาไวรัส สร้างปัญหาให้กับโปรแกรมการทำงาน และไม่สามารถควบคุมการทำงานให้กับทุกดครื่องได้  ดังนั้น จึงขอความกรุณา ขอให้ นักศึกษาพยาบาล และอาจารย์ โปรดลงทะเบียนเครื่องโน๊ตบุ๊คและเครื่องพิมพ์ ประจำปี 2555 รวมทั้งนัดวันกับจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเครื่อง พร้อมลงโปรแกรม Antivirus ชื่อ Kapersky  แบบองค์กร เพือให้สามารถบริหารจัดการและ update  เมื่อเครื่องมีปัญหา  ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาไวรัสรบกวนระบบการใช้งานและรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (internet)  ทั้งเครื่องส่วนตัวและของหน่วยงาน โดยมีค่าใช้จ่ายเครื่องละ 500 บาท จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือและจะเริ่มให้นักศึกษา ที่มีโน๊ตบุ๊คเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป สำหรับนักศึกษาใหม่ที่นำเครื่องมาใช้งาน โปรดแจ้งกับฝ่ายลงทะเบียน รายงานตัว เพื่อกรอกประวัติข้อมูลไว้ในเบื้องต้นและชำระเงินภายหลังติดตั้งระบบเรียบร้อยแล้ว นอกจากนั้น นักศึกษาที่ทำบัตรหาย หรือต้องการทำบัตรในรูปแบบใหม่ โปรดติดต่อพร้อมนำรูปนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ ติดต่อที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารอำนวยการ ชั้น 3 เพื่อดำเนินการพร้อมกับนักศึกษาใหม่ มีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามที่ อ.ดร.โสภาพันธ์  […]

สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย

  ความต้องการจำเป็นในการส่งเสริมสุขภาพของผู้ที ่มารับบริการงานอายุรกรรม แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า : ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล และคณะ อายุที่ดัชนีมวลกายมีค่าตำ่ที่สุด: ขั้นตอนที่จะน าไปสู่การป้องกันโรคอ้วน : ดร.วรรณพร บุญเปล่ง บทเรียนที่ได้เรียนรู ้จากการใช้ โปรแกรม Take 10! กับเด็ก Hispanic :ดร.วรรณพร บุญเปล่ง การวิจัยและพัฒนาการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“เสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขด้วย MapHR” : ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล และคณะ “คุณภาพชีวีตการทำงานและความต้องการอยู่ในงานของพยาบาลใน โรงพยาบาลที่เป็นแหล่งฝึกหลักของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบรี” :เยาวรัตน์ รุ่งสว่าง, ดร.วิไลพร ขำวงษ์ สังเคราะห์งานวิจัย : การส่งเสริมสุขภาพเด้กปฐมวัย อ.พัชรจิตร สุคนธพันธ์ุ์ การพัฒนาแบบประเมิน การปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต อ.ปาริชาติ แว่นไวศาสตร์ สังเคราะห์การเรียนการสอน อ.ดร.ศุภาพิชญ์ โฟน โบว์แมน Download เอกสารการสังเคราะห์งานวิจัย : ผลการพัฒนาดัชนีและโปรแกรมตรวจสอบสุขภาวะระดับองค์กร […]

จรรยาบรรณวิชาชีพฯ

การพยาบาลเป็นการปฏิบัติโดยตรงต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม นับได้ว่าเป็นบริการในระดับสถาบันของสังคม ดังนั้นผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลจึงต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง เป็นผู้ที่ไว้วางใจได้ มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติ มีจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นแนวทางในการประพฤติและปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของสังคมโดยส่วนรวม จรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับพยาบาลเป็นการประมวลหลักความประพฤติให้บุคคลในวิชาชีพยึดถือปฏิบัติ สมาคมพยาบาลแห่งสหรัฐอเมริกา (The America Nurses Associations A.N.A.) ได้กำหนดสาระสำคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาลไว้ดังนี้ 1. พยาบาลพึงให้บริการพยาบาลด้วยความเคารพในศักดิ์ศรี และความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยไม่จำกัด ในเรื่องสถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ คุณสมบัติเฉพาะกิจหรือสภาพปัญหาทางด้านสุขภาพอนามัยของผู้ป่วย 2. พยาบาลพึงเคารพสิทธิส่วนตัวของผู้ป่วยโดยรักษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยไว้เป็นความลับ 3. พยาบาลพึงให้การปกป้องคุ้มครองแก่ผู้ป่วย สังคม ในกรณีที่มีการให้บริการสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยถูกกระทำการที่อาจเกิดจากความไม่รู้ ขาดศีลธรรม จริยธรรม หรือการกระทำที่ผิดกฎหมายจากบุคคลหนึ่งบุคคลใด 4. พยาบาลมีหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจและให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยแต่ละราย 5. พยาบาลพึงดำรงไว้ซึ่งสมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาล 6. พยาบาลพึงตัดสินใจด้วยความรอบคอบถี่ถ้วน ใช้ข้อมูลสมรรถนะและคุณสมบัติอื่นๆ เป็นหลักในการขอคำปรึกษาหารือยอมรับในหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึง การมอบหมายกิจกรรมการปฏิบัติการพยาบาลให้ผู้อื่นปฏิบัติ 7. พยาบาลพึงมีส่วนร่วมและสนับสนุนในกิจกรรมการพัฒนาความรู้เชิงวิชาชีพ 8. พยาบาลพึงมีส่วนร่วมและสนับสนุนในการพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาล 9. พยาบาลพึงมีส่วนร่วมในการที่จะกำหนดและดำรงไว้ซึ่งสถานะภาพของการทำงานที่จะนำไปสู่การปฏิบัติการพยาบาลที่มีคุณภาพสูง 10. พยาบาลพึงมีส่วนร่วมในการปกป้อง คุ้มครอง สังคม […]

อาชีพพยาบาล

อาชีพพยาบาล คือ อาชีพที่เกี่ยวข้องการการดูแลรักษาพยาบาลคนไข้ เช่น การตรวจเช็คสภาพอาการ เพื่อบันทึกผลให้คุณหมอดูความเปลี่ยนแปลงของสภาพอาการคนไข้ ค่อยช่วยเหลือฟื้นฟูสุขภาพของคนไข้ ให้กำลังใจ และใช้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาคนไข้ เป็นต้น ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ 1. การตรวจเช็ค บันทึกสภาพอาการของคนไข้ 2. ช่วยเหลือฟื้นฟูสุขภาพของคนไข้ 3. ให้กำลังใจคนไข้ 4. อื่น ๆ

ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ

     ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ทุกฉบับมีอายุ  5 ปี สมาชิกสามารถยื่นเอกสารได้ก่อนใบอนุญาตฯ หมดอายุ 6 เดือน โดยกรอกแบบคำขอและยื่นเอกสารดังนี้      1. แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ (ทญ. 6)  ติดรูป 1 นิ้ว      2. แบบคำขอต่ออายุบัตรประจำตัวสมาชิก (สพ.4) ติดรูป 1 นิ้ว      3. สำเนาทะเบียนบ้าน      4. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการทหาร / ตำรวจ กรณีใช้ยศ      5. สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกสภาการพยาบาล      6. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ฉบับที่หมดอายุ /ใบแจ้งความ(กรณีใบอนุญาตฯ สูญหาย)      7. สำเนาเอกสารการเปลี่ยน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล(กรณีมีการเปลี่ยนแปลง) ไม่มีค่าธรรมเนียม       8. สำเนาเอกสารแสดงการเก็บหน่วยคะแนน อย่างน้อย 50 หน่วยคะแนน      9. […]

1 42 43 44 45