ประกาศ การลงทะเบียนโน๊ตบุ๊ค ของนักศึกษาทุกชั้นปี

ด้วยสถานการณ์ ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ประสบปัญหาไวรัส สร้างปัญหาให้กับโปรแกรมการทำงาน และไม่สามารถควบคุมการทำงานให้กับทุกดครื่องได้  ดังนั้น จึงขอความกรุณา ขอให้ นักศึกษาพยาบาล และอาจารย์ โปรดลงทะเบียนเครื่องโน๊ตบุ๊คและเครื่องพิมพ์ ประจำปี 2555 รวมทั้งนัดวันกับจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเครื่อง พร้อมลงโปรแกรม Antivirus ชื่อ Kapersky  แบบองค์กร เพือให้สามารถบริหารจัดการและ update  เมื่อเครื่องมีปัญหา  ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาไวรัสรบกวนระบบการใช้งานและรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (internet)  ทั้งเครื่องส่วนตัวและของหน่วยงาน โดยมีค่าใช้จ่ายเครื่องละ 500 บาท จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือและจะเริ่มให้นักศึกษา ที่มีโน๊ตบุ๊คเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป สำหรับนักศึกษาใหม่ที่นำเครื่องมาใช้งาน โปรดแจ้งกับฝ่ายลงทะเบียน รายงานตัว เพื่อกรอกประวัติข้อมูลไว้ในเบื้องต้นและชำระเงินภายหลังติดตั้งระบบเรียบร้อยแล้ว นอกจากนั้น นักศึกษาที่ทำบัตรหาย หรือต้องการทำบัตรในรูปแบบใหม่ โปรดติดต่อพร้อมนำรูปนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ ติดต่อที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารอำนวยการ ชั้น 3 เพื่อดำเนินการพร้อมกับนักศึกษาใหม่ มีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามที่ อ.ดร.โสภาพันธ์  […]

สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย

  ความต้องการจำเป็นในการส่งเสริมสุขภาพของผู้ที ่มารับบริการงานอายุรกรรม แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า : ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล และคณะ อายุที่ดัชนีมวลกายมีค่าตำ่ที่สุด: ขั้นตอนที่จะน าไปสู่การป้องกันโรคอ้วน : ดร.วรรณพร บุญเปล่ง บทเรียนที่ได้เรียนรู ้จากการใช้ โปรแกรม Take 10! กับเด็ก Hispanic :ดร.วรรณพร บุญเปล่ง การวิจัยและพัฒนาการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“เสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขด้วย MapHR” : ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล และคณะ “คุณภาพชีวีตการทำงานและความต้องการอยู่ในงานของพยาบาลใน โรงพยาบาลที่เป็นแหล่งฝึกหลักของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบรี” :เยาวรัตน์ รุ่งสว่าง, ดร.วิไลพร ขำวงษ์ สังเคราะห์งานวิจัย : การส่งเสริมสุขภาพเด้กปฐมวัย อ.พัชรจิตร สุคนธพันธ์ุ์ การพัฒนาแบบประเมิน การปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต อ.ปาริชาติ แว่นไวศาสตร์ สังเคราะห์การเรียนการสอน อ.ดร.ศุภาพิชญ์ โฟน โบว์แมน Download เอกสารการสังเคราะห์งานวิจัย : ผลการพัฒนาดัชนีและโปรแกรมตรวจสอบสุขภาวะระดับองค์กร […]

จรรยาบรรณวิชาชีพฯ

การพยาบาลเป็นการปฏิบัติโดยตรงต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม นับได้ว่าเป็นบริการในระดับสถาบันของสังคม ดังนั้นผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลจึงต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง เป็นผู้ที่ไว้วางใจได้ มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติ มีจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นแนวทางในการประพฤติและปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของสังคมโดยส่วนรวม จรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับพยาบาลเป็นการประมวลหลักความประพฤติให้บุคคลในวิชาชีพยึดถือปฏิบัติ สมาคมพยาบาลแห่งสหรัฐอเมริกา (The America Nurses Associations A.N.A.) ได้กำหนดสาระสำคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาลไว้ดังนี้ 1. พยาบาลพึงให้บริการพยาบาลด้วยความเคารพในศักดิ์ศรี และความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยไม่จำกัด ในเรื่องสถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ คุณสมบัติเฉพาะกิจหรือสภาพปัญหาทางด้านสุขภาพอนามัยของผู้ป่วย 2. พยาบาลพึงเคารพสิทธิส่วนตัวของผู้ป่วยโดยรักษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยไว้เป็นความลับ 3. พยาบาลพึงให้การปกป้องคุ้มครองแก่ผู้ป่วย สังคม ในกรณีที่มีการให้บริการสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยถูกกระทำการที่อาจเกิดจากความไม่รู้ ขาดศีลธรรม จริยธรรม หรือการกระทำที่ผิดกฎหมายจากบุคคลหนึ่งบุคคลใด 4. พยาบาลมีหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจและให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยแต่ละราย 5. พยาบาลพึงดำรงไว้ซึ่งสมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาล 6. พยาบาลพึงตัดสินใจด้วยความรอบคอบถี่ถ้วน ใช้ข้อมูลสมรรถนะและคุณสมบัติอื่นๆ เป็นหลักในการขอคำปรึกษาหารือยอมรับในหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึง การมอบหมายกิจกรรมการปฏิบัติการพยาบาลให้ผู้อื่นปฏิบัติ 7. พยาบาลพึงมีส่วนร่วมและสนับสนุนในกิจกรรมการพัฒนาความรู้เชิงวิชาชีพ 8. พยาบาลพึงมีส่วนร่วมและสนับสนุนในการพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาล 9. พยาบาลพึงมีส่วนร่วมในการที่จะกำหนดและดำรงไว้ซึ่งสถานะภาพของการทำงานที่จะนำไปสู่การปฏิบัติการพยาบาลที่มีคุณภาพสูง 10. พยาบาลพึงมีส่วนร่วมในการปกป้อง คุ้มครอง สังคม […]

อาชีพพยาบาล

อาชีพพยาบาล คือ อาชีพที่เกี่ยวข้องการการดูแลรักษาพยาบาลคนไข้ เช่น การตรวจเช็คสภาพอาการ เพื่อบันทึกผลให้คุณหมอดูความเปลี่ยนแปลงของสภาพอาการคนไข้ ค่อยช่วยเหลือฟื้นฟูสุขภาพของคนไข้ ให้กำลังใจ และใช้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาคนไข้ เป็นต้น ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ 1. การตรวจเช็ค บันทึกสภาพอาการของคนไข้ 2. ช่วยเหลือฟื้นฟูสุขภาพของคนไข้ 3. ให้กำลังใจคนไข้ 4. อื่น ๆ

ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ

     ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ทุกฉบับมีอายุ  5 ปี สมาชิกสามารถยื่นเอกสารได้ก่อนใบอนุญาตฯ หมดอายุ 6 เดือน โดยกรอกแบบคำขอและยื่นเอกสารดังนี้      1. แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ (ทญ. 6)  ติดรูป 1 นิ้ว      2. แบบคำขอต่ออายุบัตรประจำตัวสมาชิก (สพ.4) ติดรูป 1 นิ้ว      3. สำเนาทะเบียนบ้าน      4. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการทหาร / ตำรวจ กรณีใช้ยศ      5. สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกสภาการพยาบาล      6. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ฉบับที่หมดอายุ /ใบแจ้งความ(กรณีใบอนุญาตฯ สูญหาย)      7. สำเนาเอกสารการเปลี่ยน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล(กรณีมีการเปลี่ยนแปลง) ไม่มีค่าธรรมเนียม       8. สำเนาเอกสารแสดงการเก็บหน่วยคะแนน อย่างน้อย 50 หน่วยคะแนน      9. […]

การเป็นพยาบาลที่ดี

การเป็นพยาบาลที่ดี รักษา ดูแล และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพยาบาล เป็นผู้ช่วยแพทย์ โดยการสังเกต และบันทึกความเปลี่ยนแปลงในคนไข้ รายงานให้แพทย์ทราบถึงอาการของคนไข้ตามลักษณะโรคที่เป็นทั้งร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ช่วยฟื้นฟูสุขภาพของคนไข้ ช่วยคนไข้ให้ปรับตัวเข้ากับภาวะขัดข้องใดๆ ที่อาจเกิด จากการเจ็บป่วย จัดให้คนไข้ มีสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขอนามัย ป้องกันและควบคุมการเผยแพร่ของโรคติดเชื้อ สอนคนไข้ และประชาชนทั่วไปให้รู้จักการดูแลและส่งเสริมสุขภาพวางแผน มอบหมาย สั่งการ ดูแล และประเมินผลงานของผู้ช่วยพยาบาล และผู้ทำหน้าที่ประสานงาน ร่วมงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการแพทย์ และอนามัยแขนงอื่นๆ ในการบริการคนไข้ พยาบาลมีบทบาทหลัก 3 บทบาท – บทบาทอิสระเป็นบทบาทที่พยาบาลสามารถตัดสินใจสั่งการและกระทำด้วยตัวเองได้โดยไม่ต้องมีแผนการรักษา เช่น การช่วยให้ผู้ป่วยมีกำลังใจมีพลังที่จะต่อสู้กับโรคต่อในรายที่มัอาการซึมเศร้าโดยใช้กระบวนการทางวิชาชีพ การทำให้ผู้ป่วยอุ่นใจเมื่อมาอยู่ในความดูแลของเราการสร้างสัมพันธภาพในลักษณะที่เคารพให้เกียรติไม่ใช่อยู่ในฐานะ superior การพิทักษ์สิทธิให้กับผู้ป่วย เป็นต้น – บทบาทกึ่งอิสระ คือบทบาทที่ร่วมมือกับแพทย์หรือบุคลากรอื่นในทีมสุขภาพเช่นการวางแผนการฟื้นฟูสภาพร่วมกับแพทย์ เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยเกิดอันตราย – บทบาทไม่อิสระคือบทบาทที่ร่วมมือกับแพทย์โดยแพทย์ เป็นผู้ตัดสินใจสั่งการและพยาบาลเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ การที่จะปฏิบัติบทบาทใดมากน้อยเพียงไรขึ้นอยู่กับบริบทผู้ป่วยที่ดูแลเป็นสำคัญ เช่น ถ้าอยู่ใน ICU คงต้องทำบทบาทในส่วนไม่อิสระค่อนข้างมาก ถ้าอยู่ใน ward ทั่วไปก็คงทำในส่วนบทบาทกึ่งอิสระและอิสระได้มากหน่อย ทั้ง 2 […]

บริหารจัดการไอที ด้วยโซลูชันชั้นเลิศ ที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีฯ เสริมแกร่งด้วยผลิตภัณฑ์ CR200i จาก Cyberoam ช่วยในการควบคุมแบนด์วิธ, สร้างระบบในการระบุตัวตน, พร้อมปกป้องภัยคุกคามด้านไวรัสและมัลแวร์ เพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น ประเทศไทย, 19 กรกฎาคม 2554 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี เป็นวิทยาลัย 1 ใน 29 แห่ง ที่สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสารณสุข มีหน้าที่หลักคือ ผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุข หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพื่อรองรับระบบบริการสุขภาพให้กับสถานบริการสาธารณสุข ทั่วประเทศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ประกอบด้วย 3 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตศรีธัญญา, วิทยาเขตบำราศนราดูร และวิทยาเขตนนทบุรี ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีฯ ได้รับภารกิจให้ผลิตบุคลากรพยาบาลเพิ่มขึ้นเป็น 800 คนและให้บริการแก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ประมาณ 90 คน จึงเป็นสิ่งที่หน่วยงานต้องดำเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังต้องรองรับการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย สนองความต้องการของผู้เรียน ที่นับวันจะมีการนำเอาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมา ใช้ในการเรียนการสอนกันมากขึ้น โดยในปัจจุบันทางวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีฯ ได้เปิดให้บริการใช้งานเซอร์วิสต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบ Hi-Speed Network และการเชื่อมต่อแบบ […]

1 43 44 45