คู่มือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่สารบรรณ คู่มือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ใช้ทั่วไป คู่มือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหัวหน้ากลุ่ม/งานและเจ้าหน้าที่สารบรรณ

สารสัมพันธ์ สบช. ปีที่ 7 ฉบับที่ 6 พย.-ธค. 56 ฉบับ e-book

ท่านสามารถเปิดอ่านสารสัมพันธ์ ของ สบช.และของวิทยาลัยที่ผ่านมาที่ เมนู ICON media สารสัมพันธ์ สบช. ปีที่ 7 ฉบับที่ 6 พย.-ธค. 56 ฉบับ e-book

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2557

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2557

ขอให้ใช้แบบฟอร์มการไปราชการที่ออกจากระบบ ฐานข้อมูล MIS

เรียนอาจารย์ทุกท่าน เพื่อให้การบันทึกข้อมูลการเดินทางไป ประชุม อบรม ไปเป็นวิทยากร บริการวิชาการ ต่าง ๆ ของท่านถูกบันทึกเป็นปัจจุบัน จึงขอให้ท่าน เข้าระบบ MIS และใช้รหัสส่วนตัว กรอกข้อมูล โดยเข้าที่เมนู แบบฟอร์มราชการ และเลือกการอนุมัตไปราชการ เมื่อกรอกครบแล้ว ขอให้พิมพ์เอกสารออกจากระบบ MIS เพื่อเสนอตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลของท่าน update ตลอดเวลา จะไม่มีปัญหาเมื่อมีการกำหนดเป็น PA และหากข้อมูลอื่น ของท่านยังไม่ update ขอให้เข้าระบบด้วยรหัสส่วนตัวเช่นเดิม บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับประวัติส่วนตัว เงินเดือน การประชุม อบรม ดูงาน งานวิจัย ประโยชน์ที่นำไปใช้ รายวิชา วัน เวลาชัวโมง ที่ท่านสอน ตาม มคอ. ให้ครบถ้วนตามปีการศึกษา 2555-2556 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการผู้ประเมินจาก สบช.โดยจะขอให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปี พ.ศ.2556 นี้ ขอขอบพระคุณและชมเชย สำหรับท่านที่มีความอุตสาหะและรับผิดชอบต่อตนเอง และได้บันทึกข้อมูลครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อย งานฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ

ชมภาพกิจกรรม 2556

click พิธีไหว้ครู มอบหมวก แถบเครื่องหมายเลื่อนชั้นปี รับทุนการศึกษา รางวัลดีเด่น วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 click พิธีรับประกาศนียบัตรผู้อบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2555 click ชมภาพกิจกรรมรับน้อง ชุดที่ 1 click ชมภาพกิจกรรมรับน้อง ชุดที่ 2 click ชมภาพกิจกรรมรับน้อง ชุดที่ 3 ภาคกลางคืน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2556

ตำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2556

แบบฟอร์มเอกสารทางราชการ

เดืนทางไปราชการ ยืมเงิน เบิกเงิน แบบฟอร์มใบลา แลกเวร หยุดชดเชย แบบฟอร์มงานพัสดุ ใบเบิกค่าเช่าบ้าน และใบสำคัญรับเงิน ค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ค่าล่วงเวลา ค่าสอนพิเศษ สัญญายื่มเงิน

รวมข่าวประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม สัมมนา จากฝ่ายแผนและพัฒนา

ข่าวจากฝ่ายแผนและพัฒนา ขอเชิญสมัครเข้ารับการประชุมเรื่องความรู้สู่ความสุขช่วงสุดท้ายของชีวิต ประชุมวิชาการเรื่องบทบาทพยาบาล เพื่อชุมชนสุขภาพดีเข้าถึงได้ วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา 8.00-16.00 น. เชิญประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่16 เชิญประชุมวิชาการ Ceiticalcave Nedicine 2012 วันที่ 20-22 ธันวาคม 2555 สนใจสมัครภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 (รับจำนวนจำกัด)   รายละเอียดการจัดประชุมวิชาการ EAFONS ครั้งที่ 16   ประชุมวิชาการเรื่อง เวชศาสตร์ทันสมัยเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท สนใจสมัครก่อนเข้าอบรมหลักสูตร 2 สัปดาห์

1 43 44 45 46 47 48