บริหารจัดการไอที ด้วยโซลูชันชั้นเลิศ ที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีฯ เสริมแกร่งด้วยผลิตภัณฑ์ CR200i จาก Cyberoam ช่วยในการควบคุมแบนด์วิธ, สร้างระบบในการระบุตัวตน, พร้อมปกป้องภัยคุกคามด้านไวรัสและมัลแวร์ เพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น ประเทศไทย, 19 กรกฎาคม 2554 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี เป็นวิทยาลัย 1 ใน 29 แห่ง ที่สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสารณสุข มีหน้าที่หลักคือ ผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุข หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพื่อรองรับระบบบริการสุขภาพให้กับสถานบริการสาธารณสุข ทั่วประเทศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ประกอบด้วย 3 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตศรีธัญญา, วิทยาเขตบำราศนราดูร และวิทยาเขตนนทบุรี ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีฯ ได้รับภารกิจให้ผลิตบุคลากรพยาบาลเพิ่มขึ้นเป็น 800 คนและให้บริการแก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ประมาณ 90 คน จึงเป็นสิ่งที่หน่วยงานต้องดำเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังต้องรองรับการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย สนองความต้องการของผู้เรียน ที่นับวันจะมีการนำเอาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมา ใช้ในการเรียนการสอนกันมากขึ้น โดยในปัจจุบันทางวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีฯ ได้เปิดให้บริการใช้งานเซอร์วิสต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบ Hi-Speed Network และการเชื่อมต่อแบบ […]

1 44 45 46