ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ

     ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ทุกฉบับมีอายุ  5 ปี สมาชิกสามารถยื่นเอกสารได้ก่อนใบอนุญาตฯ หมดอายุ 6 เดือน โดยกรอกแบบคำขอและยื่นเอกสารดังนี้      1. แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ (ทญ. 6)  ติดรูป 1 นิ้ว      2. แบบคำขอต่ออายุบัตรประจำตัวสมาชิก (สพ.4) ติดรูป 1 นิ้ว      3. สำเนาทะเบียนบ้าน      4. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการทหาร / ตำรวจ กรณีใช้ยศ      5. สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกสภาการพยาบาล      6. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ฉบับที่หมดอายุ /ใบแจ้งความ(กรณีใบอนุญาตฯ สูญหาย)      7. สำเนาเอกสารการเปลี่ยน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล(กรณีมีการเปลี่ยนแปลง) ไม่มีค่าธรรมเนียม       8. สำเนาเอกสารแสดงการเก็บหน่วยคะแนน อย่างน้อย 50 หน่วยคะแนน      9. […]

การเป็นพยาบาลที่ดี

การเป็นพยาบาลที่ดี รักษา ดูแล และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพยาบาล เป็นผู้ช่วยแพทย์ โดยการสังเกต และบันทึกความเปลี่ยนแปลงในคนไข้ รายงานให้แพทย์ทราบถึงอาการของคนไข้ตามลักษณะโรคที่เป็นทั้งร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ช่วยฟื้นฟูสุขภาพของคนไข้ ช่วยคนไข้ให้ปรับตัวเข้ากับภาวะขัดข้องใดๆ ที่อาจเกิด จากการเจ็บป่วย จัดให้คนไข้ มีสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขอนามัย ป้องกันและควบคุมการเผยแพร่ของโรคติดเชื้อ สอนคนไข้ และประชาชนทั่วไปให้รู้จักการดูแลและส่งเสริมสุขภาพวางแผน มอบหมาย สั่งการ ดูแล และประเมินผลงานของผู้ช่วยพยาบาล และผู้ทำหน้าที่ประสานงาน ร่วมงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการแพทย์ และอนามัยแขนงอื่นๆ ในการบริการคนไข้ พยาบาลมีบทบาทหลัก 3 บทบาท – บทบาทอิสระเป็นบทบาทที่พยาบาลสามารถตัดสินใจสั่งการและกระทำด้วยตัวเองได้โดยไม่ต้องมีแผนการรักษา เช่น การช่วยให้ผู้ป่วยมีกำลังใจมีพลังที่จะต่อสู้กับโรคต่อในรายที่มัอาการซึมเศร้าโดยใช้กระบวนการทางวิชาชีพ การทำให้ผู้ป่วยอุ่นใจเมื่อมาอยู่ในความดูแลของเราการสร้างสัมพันธภาพในลักษณะที่เคารพให้เกียรติไม่ใช่อยู่ในฐานะ superior การพิทักษ์สิทธิให้กับผู้ป่วย เป็นต้น – บทบาทกึ่งอิสระ คือบทบาทที่ร่วมมือกับแพทย์หรือบุคลากรอื่นในทีมสุขภาพเช่นการวางแผนการฟื้นฟูสภาพร่วมกับแพทย์ เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยเกิดอันตราย – บทบาทไม่อิสระคือบทบาทที่ร่วมมือกับแพทย์โดยแพทย์ เป็นผู้ตัดสินใจสั่งการและพยาบาลเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ การที่จะปฏิบัติบทบาทใดมากน้อยเพียงไรขึ้นอยู่กับบริบทผู้ป่วยที่ดูแลเป็นสำคัญ เช่น ถ้าอยู่ใน ICU คงต้องทำบทบาทในส่วนไม่อิสระค่อนข้างมาก ถ้าอยู่ใน ward ทั่วไปก็คงทำในส่วนบทบาทกึ่งอิสระและอิสระได้มากหน่อย ทั้ง 2 […]

บริหารจัดการไอที ด้วยโซลูชันชั้นเลิศ ที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีฯ เสริมแกร่งด้วยผลิตภัณฑ์ CR200i จาก Cyberoam ช่วยในการควบคุมแบนด์วิธ, สร้างระบบในการระบุตัวตน, พร้อมปกป้องภัยคุกคามด้านไวรัสและมัลแวร์ เพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น ประเทศไทย, 19 กรกฎาคม 2554 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี เป็นวิทยาลัย 1 ใน 29 แห่ง ที่สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสารณสุข มีหน้าที่หลักคือ ผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุข หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพื่อรองรับระบบบริการสุขภาพให้กับสถานบริการสาธารณสุข ทั่วประเทศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ประกอบด้วย 3 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตศรีธัญญา, วิทยาเขตบำราศนราดูร และวิทยาเขตนนทบุรี ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีฯ ได้รับภารกิจให้ผลิตบุคลากรพยาบาลเพิ่มขึ้นเป็น 800 คนและให้บริการแก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ประมาณ 90 คน จึงเป็นสิ่งที่หน่วยงานต้องดำเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังต้องรองรับการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย สนองความต้องการของผู้เรียน ที่นับวันจะมีการนำเอาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมา ใช้ในการเรียนการสอนกันมากขึ้น โดยในปัจจุบันทางวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีฯ ได้เปิดให้บริการใช้งานเซอร์วิสต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบ Hi-Speed Network และการเชื่อมต่อแบบ […]

1 46 47 48