ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  รายการเครื่องปรับอากาศ  พร้อมติดตั้ง  (56  ชุด)  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องปรับอากาศ 56 ชุด  เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ  พร้อมติดตั้ง  56  ชุด  เอกสารเลขที่ ก.140 ตค. 60  บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา  56  ชุด  งวดงานงวดเงิน 

ขออนุญาตเผยแพร่แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ขออนุญาตเผยแพร่แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑   

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร  แบบงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร  บัญชีและแสดงรายการก่อสร้าง BOQ

1 2 3 4