ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ประกาศเผยแพร่ รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เฉพาะงบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศเผยแพร่ รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เฉพาะงบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์บรรทุกแบบ 6 ล้อ ขนาด 4 ตัน พร้อมติดตั้งตัวถังโดยสาร ขนาด 20 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์บรรทุกแบบ 6 ล้อ ขนาด 4 ตัน พร้อมติดตั้งตัวถังโดยสาร ขนาด 20 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการรถยนต์บรรทุกแบบ 6 ล้อ ขนาด 4 ตัน พร้อมติดตั้งตัวถังโดยสาร ขนาด 20 ที่นั่ง 

ประกาศเผยแพร่ รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เฉพาะงบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศเผยแพร่ รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เฉพาะงบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  รายการเครื่องปรับอากาศ  พร้อมติดตั้ง  (56  ชุด)  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องปรับอากาศ 56 ชุด  เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ  พร้อมติดตั้ง  56  ชุด  เอกสารเลขที่ ก.140 ตค. 60  บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา  56  ชุด  งวดงานงวดเงิน 

ขออนุญาตเผยแพร่แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ขออนุญาตเผยแพร่แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑   

1 2 3 5