ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร  แบบงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร  บัญชีและแสดงรายการก่อสร้าง BOQ

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 1 ชุด

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา  เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 

1 2 3 4