ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ รายการ

รับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9 ปฏิทินการรับสมัคร ผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 9 ปีการศึกษา 2562 หลักฐานประกอบการสมัคร  ใบสมัคร  บัตรประจำตัวผู้สอบ 

ผลการดำเนินกิจกรรมบริจาคโลหิต ปีการศึกษา 2562 วันที่ 27 ธันวาคม 2562

เรียน อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทุกท่าน               ผลการดำเนินกิจกรรมบริจาคโลหิต ปีการศึกษา 2562 วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ  หอประชุม  วิทยาเขตศรีธัญญา ผู้บริจาคโลหิตประกอบด้วย อาจารย์ บุคลากร  นักศึกษาพยาบาล และประชาชนทั่วไป มีผู้ลงทะเบียนบริจาค 208 คน ได้รับโลหิตบริจาครวม 123 ยูนิต ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน ตลอดจนนักศึกษาจิตอาสาที่มาช่วยกิจกรรมโครงการ ครั้งต่อไปขอเชิญท่านร่วมบริจาคโลหิตในวันที่ 27 มีนาคม 2563                                                           […]

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1ปี)

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1 ปี ) รุ่นที่ 9 ประจำปี การศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2563 ณ วิทยาเขตศรีธัญญา 

1 2 3 4 5 35