ประกาศ รับนักศึกษาทำงานนอกเวลาเรียนที่งานห้องสมุด

เรียน นักศึกษาทุกท่านทราบ ด้วยห้องสมุดมีความประสงค์ จ้างนักศึกษาติดแถบรหัสบาร์ โค๊ดและเลขเรียกหนังสือ ลงบนหนังสือทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป นักศึกษาท่านใดสนใจโปรดติดต่อที่ห้องสมุดด้วยตนเอง(ทำงานนอกเวลาเรียน) ห้องสมุดวพบ.นนทบุรี 15 พฤษภาคม 2558

ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร และสถานที่ ที่วิทยาเขตนนทบุรี รายการซ่อมแซมทางเดินรอบอาคาร, พื้นใต้อาคารเรือนแฝดและลานจอดรถ จำนวน 1 งาน

ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร และสถานที่ ที่วิทยาเขตนนทบุรี รายการซ่อมแซมทางเดินรอบอาคาร, พื้นใต้อาคารเรือนแฝดและลานจอดรถ จำนวน 1 งาน คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ของงานวินัย ทุนการศึกษาและสวัสดิการนักศึกษา

แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ของงานวินัย ทุนการศึกษาและสวัสดิการนักศึกษา

สารสัมพันธ์ สบช. ปีที่ 7 ฉบับที่ 6 พย.-ธค. 56 ฉบับ e-book

ท่านสามารถเปิดอ่านสารสัมพันธ์ ของ สบช.และของวิทยาลัยที่ผ่านมาที่ เมนู ICON media สารสัมพันธ์ สบช. ปีที่ 7 ฉบับที่ 6 พย.-ธค. 56 ฉบับ e-book

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2557

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2557

ขอให้ใช้แบบฟอร์มการไปราชการที่ออกจากระบบ ฐานข้อมูล MIS

เรียนอาจารย์ทุกท่าน เพื่อให้การบันทึกข้อมูลการเดินทางไป ประชุม อบรม ไปเป็นวิทยากร บริการวิชาการ ต่าง ๆ ของท่านถูกบันทึกเป็นปัจจุบัน จึงขอให้ท่าน เข้าระบบ MIS และใช้รหัสส่วนตัว กรอกข้อมูล โดยเข้าที่เมนู แบบฟอร์มราชการ และเลือกการอนุมัตไปราชการ เมื่อกรอกครบแล้ว ขอให้พิมพ์เอกสารออกจากระบบ MIS เพื่อเสนอตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลของท่าน update ตลอดเวลา จะไม่มีปัญหาเมื่อมีการกำหนดเป็น PA และหากข้อมูลอื่น ของท่านยังไม่ update ขอให้เข้าระบบด้วยรหัสส่วนตัวเช่นเดิม บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับประวัติส่วนตัว เงินเดือน การประชุม อบรม ดูงาน งานวิจัย ประโยชน์ที่นำไปใช้ รายวิชา วัน เวลาชัวโมง ที่ท่านสอน ตาม มคอ. ให้ครบถ้วนตามปีการศึกษา 2555-2556 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการผู้ประเมินจาก สบช.โดยจะขอให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปี พ.ศ.2556 นี้ ขอขอบพระคุณและชมเชย สำหรับท่านที่มีความอุตสาหะและรับผิดชอบต่อตนเอง และได้บันทึกข้อมูลครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อย งานฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ

ชมภาพกิจกรรม 2556

click พิธีไหว้ครู มอบหมวก แถบเครื่องหมายเลื่อนชั้นปี รับทุนการศึกษา รางวัลดีเด่น วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 click พิธีรับประกาศนียบัตรผู้อบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2555 click ชมภาพกิจกรรมรับน้อง ชุดที่ 1 click ชมภาพกิจกรรมรับน้อง ชุดที่ 2 click ชมภาพกิจกรรมรับน้อง ชุดที่ 3 ภาคกลางคืน

1 28 29 30 31 32