กลุ่มงานอำนวยการ

 สรุปแนวปฏิบัติที่ดีจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มงานอำนวยการ ประเด็นความรู้ “การบริหารจัดการเงินโครงการ”  ระบบและกลไกการบริการจัดการโครงการ

กลุ่มงานบริการวิชาการ

 แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนแบบ IPE  แนวปฏิบัติ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน IPE ปีการศึกษา 2562  ถอดความรู้จากการจัดการความรู้สมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุสำหรับพยาบาล

กลุ่มงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

 แนวปฏิบัติกระบวนการการสร้างและพัฒนานวัตกรรม  สรุปประเด็นความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

กลุ่มงานบริหารหลักสูตรและการสอน

 ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการวัดประเมินผลและการตัดเกรด  แนวปฏิบัติในการแปลงคะแนนดิบเป็นคะแนนทีมาตรฐาน