กลุ่มงานบริหารหลักสูตรและการสอน

ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการวัดประเมินผลและการตัดเกรด แนวปฏิบัติในการแปลงคะแนนดิบเป็นคะแนนทีมาตรฐาน