แหล่งทุนวิจัยภายในประเทศ

 สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  สภาการพยาบาล  มูลนิธิจิตเวชศาสตร์สงเคราะห์ กรมสุขภาพจิต  มูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อที่ควบคุมยาสูบ (ศจย.)  การนำเสนอผลงานวิจัยสาขาการพยาบาลในต่างประเทศ (Nursing conferences worldwide)  Conference In Thai  การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562  การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4  CIE2019