กิจกรรมทำบุญ​ตักบาตรประจำเดือนมิถุนายน เป็น​การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง​ พระสงฆ์​ จำนวน​ 5​ รูป

ภาพวัน 28 มิถุนายน 2562 เวลา 7.00 น. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนมิถุนายน  เป็นการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป 

กิจกรรมทำบุญ​ตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป และ ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา​สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

กิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป และ ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ได้รับการประเมินจากคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากสถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง 1

เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ได้รับการประเมินจากคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากสถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง ๑ โดยมี ดร.ทัศนีย์ เกริกกุลธร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี เป็นประธานระดับสถาบัน และดร.มณฑาทิพย์ ไชยศักดิ์ เป็นประธานระดับหลักสูตร ในการตรวจประเมินครั้งนี้ มีอาจารย์ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์ (ผู้อำนวยการวิทยาลัย) กล่าวต้อนรับคณะผู้ประเมิน 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ได้รับรางวัล “หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม”

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ได้รับรางวัล “หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม” กระทรวงสาธารณสุข โดย อาจารย์ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เข้ารับประทานโลห์รางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการประชุมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 “คุณธรรมนำจิตอาสา สร้างคุณค่า พัฒนาสังคมไทย” ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 

โครงการคัดเลือกหน่วยงานดีเด่น คนดีศรีสาธารณสุข เรื่องเล่าวความดีและการกล่าวสุนทรพจน์ด้านการพัฒนาคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ.2561 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร

โครงการคัดเลือกหน่วยงานดีเด่น คนดีศรีสาธารณสุข เรื่องเล่าวความดีและการกล่าวสุนทรพจน์ด้านการพัฒนาคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ.2561 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร 

ภาพปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี วันที่ 13 มิถุนายน 2561

ภาพปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี วันที่ 13 มิถุนายน 2561 

1 2 3