แบบประเมิน Competency

 แบบประเมิน Competency รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน  แบบประเมิน Competency ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  แบบประเมิน Competency หัวหน้าภาค  แบบประเมิน Competency หัวหน้างาน  แบบประเมิน Competency ภาควิชาการพยาบาลเด็ก  แบบประเมิน Competency ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  แบบประเมิน Competency ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์  แบบประเมิน Competency ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน  แบบประเมิน Competency ภาควิชากฏหมายจริยธรรมและบริหารการพยาบาล  แบบประเมิน Competency ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช  แบบประเมิน Competency ข้าราชการ  แบบประเมิน Competency ตนเอง

ประเมินออนไลน์ ผบต. รุ่นที่ 27

แบบประเมิน 02  แบบประเมินวิทยากรพี่เลี้ยงหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น แบบประเมิน 03 แบบประเมินหัวข้อวิชาและวิทยากรบรรยาย/อภิปรายหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับระดับต้น แบบประเมิน 05 กลุ่ม 1 แบบประเมินกระบวนการกลุ่มหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น (กลุ่ม 1) แบบประเมิน 05 กลุ่ม 2 แบบประเมินกระบวนการกลุ่มหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น (กลุ่ม 2) แบบประเมิน 05 กลุ่ม 3 แบบประเมินกระบวนการกลุ่มหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น (กลุ่ม 3) แบบประเมิน 05 กลุ่ม 4 แบบประเมินกระบวนการกลุ่มหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น (กลุ่ม 4) แบบประเมิน 05 กลุ่ม 5 แบบประเมินกระบวนการกลุ่มหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น (กลุ่ม 5)