สรุปความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มงาน ปีงบประมาณ 2560

กลุ่มงานบริหารหลักสูตรและการสอน กลุ่มงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานบริการวิชาการ กลุ่มงานอำนวยการ กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา

ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มงาน

กลุ่มงานบริหารหลักสูตรและการสอน กลุ่มงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานบริการวิชาการ กลุ่มงานอำนวยการ กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา

ถอดความรู้จากการจัดการความรู้ประเด็นวิจัยและวิชาการ

ถอดความรู้จากการจัดการความรู้ประเด็นวิจัย ถอดความรู้จากการจัดการความรู้ประเด็นวิชาการ

เอกสารความรู้จากวิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง 1

การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด การปฏิรูปการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 ห้องเรียนแห่งศตวรรษใหม่ คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

คู่มือการใช่งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมุล PIEiS : ฐานข้อมูลวิจัย การพัฒนาบุคลากรและ และ คู่มือ – VDO open TQF

Download คู่มือการใช้งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสำหรับผู้ใช้ทั่วไป Download คู่มือการใช้งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหัวหน้าหน่วยงาน-หัวหน้าสารบรรณ Download คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลวิจัยและการใช้งานฐานข้อมูลพัฒนาบุคลากร Download คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลวิจัย Download คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลพัฒนาบุคลากร คู่มือการใช้งานคู่มือพื้นฐาน มคอ.OPENTQF Download คู่มือการใช้งาน มคอ. 2 – มคอ.4 Download คู่มือการใช้มคอ. 5 – มคอ.7 Download คู่มือมคอ.4 แผนการสอนภาคคลินิก Download คู่มือมคอ.4 แผนการสอนภาคปฏิบัติ VDO การจัดการข้อมูลพื้นฐาน มคอ.3 หมวด 1-7 และการลงแผนการสอนอย่างละเอียด VDO การจัดการข้อมูลพื้นฐาน มคอ.3 VDO มคอ.3 หมวดที่ -หมวดที่4 VDO มคอ.3 หมวดที่ 5 VDO มคอ.3 หมวดที่ 6 – หมวดที่ 7 VDO แผนการสอนละเอียด/a>

1 2 3