ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มงาน

 กลุ่มงานบริหารหลักสูตรและการสอน  กลุ่มงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  กลุ่มงานบริการวิชาการ  กลุ่มงานอำนวยการ  กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา  กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา

บทความการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ สำหรับผู้สนใจ

 สร้างสุขให้ผู้สูงวัย  การแก้ไขปัญหาปัสสาวะเล็ด  การใช้ยาในผู้สูงอายุ  การส่งเสริมการมีเพศสัมพันธ์ในผู้สูงอายุ  ทำอย่างไรให้ห่างไกลสมองเสื่อม  บทความการสร้างเสริมความแตกฉานด้านสุขภาพ  บทความผักริมรั้วส่ง  บทความวิชาการ heatstroke  รู้เท่าทันข้อเข่าเสื่อม  สง่างามตามวัย  สมาธิบำบัด SKT  สมุนไพรไทย-สมองเสื่อม

สรุปความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มงาน ปีงบประมาณ 2561

กลุ่มงานบริหารหลักสูตรและการสอน กลุ่มงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานบริการวิชาการ กลุ่มงานอำนวยการ กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา

สรุปความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มงาน ปีงบประมาณ 2560

กลุ่มงานบริหารหลักสูตรและการสอน กลุ่มงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานบริการวิชาการ กลุ่มงานอำนวยการ กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา

ถอดความรู้จากการจัดการความรู้ประเด็นวิจัยและวิชาการ

ถอดความรู้จากการจัดการความรู้ประเด็นวิจัย ถอดความรู้จากการจัดการความรู้ประเด็นวิชาการ

1 2 3