สรุปความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มงาน ปีงบประมาณ 2561

กลุ่มงานบริหารหลักสูตรและการสอน กลุ่มงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานบริการวิชาการ กลุ่มงานอำนวยการ กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา

สรุปความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มงาน ปีงบประมาณ 2560

กลุ่มงานบริหารหลักสูตรและการสอน กลุ่มงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานบริการวิชาการ กลุ่มงานอำนวยการ กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา

ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มงาน

กลุ่มงานบริหารหลักสูตรและการสอน กลุ่มงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานบริการวิชาการ กลุ่มงานอำนวยการ กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา

ถอดความรู้จากการจัดการความรู้ประเด็นวิจัยและวิชาการ

ถอดความรู้จากการจัดการความรู้ประเด็นวิจัย ถอดความรู้จากการจัดการความรู้ประเด็นวิชาการ

เอกสารความรู้จากวิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง 1

การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด การปฏิรูปการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 ห้องเรียนแห่งศตวรรษใหม่ คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

1 2 3