สรุปความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มงาน ปีงบประมาณ 2561

กลุ่มงานบริหารหลักสูตรและการสอน
กลุ่มงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
กลุ่มงานบริการวิชาการ
กลุ่มงานอำนวยการ
กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา