วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ได้รับการประเมินจากคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากสถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง 1

เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ได้รับการประเมินจากคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากสถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง ๑ โดยมี ดร.ทัศนีย์ เกริกกุลธร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี เป็นประธานระดับสถาบัน และดร.มณฑาทิพย์ ไชยศักดิ์ เป็นประธานระดับหลักสูตร ในการตรวจประเมินครั้งนี้ มีอาจารย์ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์ (ผู้อำนวยการวิทยาลัย) กล่าวต้อนรับคณะผู้ประเมิน icon_click