การเป็นพยาบาลที่ดี

การเป็นพยาบาลที่ดี รักษา ดูแล และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพยาบาล เป็นผู้ช่วยแพทย์ โดยการสังเกต และบันทึกความเปลี่ยนแปลงในคนไข้ รายงานให้แพทย์ทราบถึงอาการของคนไข้ตามลักษณะโรคที่เป็นทั้งร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ช่วยฟื้นฟูสุขภาพของคนไข้ ช่วยคนไข้ให้ปรับตัวเข้ากับภาวะขัดข้องใดๆ ที่อาจเกิด จากการเจ็บป่วย จัดให้คนไข้ มีสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขอนามัย ป้องกันและควบคุมการเผยแพร่ของโรคติดเชื้อ สอนคนไข้ และประชาชนทั่วไปให้รู้จักการดูแลและส่งเสริมสุขภาพวางแผน มอบหมาย สั่งการ ดูแล และประเมินผลงานของผู้ช่วยพยาบาล และผู้ทำหน้าที่ประสานงาน ร่วมงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการแพทย์ และอนามัยแขนงอื่นๆ ในการบริการคนไข้

พยาบาลมีบทบาทหลัก 3 บทบาท

– บทบาทอิสระเป็นบทบาทที่พยาบาลสามารถตัดสินใจสั่งการและกระทำด้วยตัวเองได้โดยไม่ต้องมีแผนการรักษา เช่น การช่วยให้ผู้ป่วยมีกำลังใจมีพลังที่จะต่อสู้กับโรคต่อในรายที่มัอาการซึมเศร้าโดยใช้กระบวนการทางวิชาชีพ การทำให้ผู้ป่วยอุ่นใจเมื่อมาอยู่ในความดูแลของเราการสร้างสัมพันธภาพในลักษณะที่เคารพให้เกียรติไม่ใช่อยู่ในฐานะ superior การพิทักษ์สิทธิให้กับผู้ป่วย เป็นต้น

– บทบาทกึ่งอิสระ คือบทบาทที่ร่วมมือกับแพทย์หรือบุคลากรอื่นในทีมสุขภาพเช่นการวางแผนการฟื้นฟูสภาพร่วมกับแพทย์ เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยเกิดอันตราย

– บทบาทไม่อิสระคือบทบาทที่ร่วมมือกับแพทย์โดยแพทย์ เป็นผู้ตัดสินใจสั่งการและพยาบาลเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ

การที่จะปฏิบัติบทบาทใดมากน้อยเพียงไรขึ้นอยู่กับบริบทผู้ป่วยที่ดูแลเป็นสำคัญ เช่น ถ้าอยู่ใน ICU คงต้องทำบทบาทในส่วนไม่อิสระค่อนข้างมาก ถ้าอยู่ใน ward ทั่วไปก็คงทำในส่วนบทบาทกึ่งอิสระและอิสระได้มากหน่อย ทั้ง 2 วิชาชีพถ้าดูแล้วมีส่วนที่ intersec. กันค่อนข้างมาก แต่การมุ่งเน้นอาจจะต่างกัน การวินิจฉัยของ พ. มุ่งรักษาพยาธิสภาพ แต่การวินิจฉัยของพยาบาลมุ่งดูแลผลที่เกิดขึ้นทางร่างกายจิต สังคมของผู้ป่วยที่เกิดผลกระทบจากโรค ถ้าเมือ่ไหร่ทั้ง 2 ฝ่ายต่างทำหน้าที่นี้อย่างเต็มที่คนที่น่าจะดีใจด้วยที่สุดก็คงเป็นผู้รับบริการ

ทุกวิชาชีพไม่เพียงแต่แพทย์ และพยาบาล ต่างก็มีคุณค่า มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ถ้าขาดวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่งไปสังคมคงเสียสมดุลแน่นอน แต่ถ้าไม่มีวิชาชีพเรา 2 วิชาชีพอายุขัยประชากรคงสั้นลงแต่ใครจะรู้หล่ะว่าความสุขหรือคุณภาพชีวิตอาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้

ขอให้ทั้ง 2 วิชาชีพทำงานอย่างเต็มที่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนค่ะ

ด้วยความปรารถนาจากอาจารย์ทุกท่าน

 ที่มาของข้อมูล : www.pmsnurse.com บริการแพทย์และพยาบาลประจำโรงงาน