ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ

     ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ทุกฉบับมีอายุ  5 ปี สมาชิกสามารถยื่นเอกสารได้ก่อนใบอนุญาตฯ หมดอายุ 6 เดือน โดยกรอกแบบคำขอและยื่นเอกสารดังนี้
     1. แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ (ทญ. 6)  ติดรูป 1 นิ้ว
    
2. แบบคำขอต่ออายุบัตรประจำตัวสมาชิก (สพ.4) ติดรูป 1 นิ้ว
     3. สำเนาทะเบียนบ้าน
     4. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการทหาร / ตำรวจ กรณีใช้ยศ
    
5. สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกสภาการพยาบาล
     6. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ฉบับที่หมดอายุ /ใบแจ้งความ(กรณีใบอนุญาตฯ สูญหาย)
     7. สำเนาเอกสารการเปลี่ยน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล(กรณีมีการเปลี่ยนแปลง) ไม่มีค่าธรรมเนียม 
     8. สำเนาเอกสารแสดงการเก็บหน่วยคะแนน อย่างน้อย 50 หน่วยคะแนน
     9. ภาพถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน  2  รูป  (ภาพถ่ายหน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 

ค่าธรรมเนียม (โอนผ่านระบบ Teller Payment)

ประเภทใบอนุญาตฯ ชั้นหนึ่ง ชั้นสอง
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 500 บาท 400 บาท
การพยาบาล 250 บาท 200 บาท
การผดุงครรภ์ 250 บาท 200 บาท

 หมายเหตุ  หากบัตรสมาชิกสภาการพยาบาลหมดอายุในปีเดียวกับใบอนุญาตฯ ให้ดำเนินการต่อบัตรสมาชิกมาพร้อมกัน โดยกรอกแบบคำขอ  สพ.4 และชำระค่าธรรมเนียมดังนี้  
        – ค่าธรรมเนียมบัตร                        50     บาท
        – ค่าบำรุง                                   500     บาท (ปีละ 100  บาท)
        – ค่าบำรุงค้างชำระ (ถ้ามี) ปีละ       100     บาท (หากหมดอายุเกิน 6 เดือน นับเป็น  1  ปี)
        – และ กรณีต่อบัตรสมาชิกให้หมดพร้อมใบอนุญาตฯ ให้คำนวณจากวันที่บัตรหมดอายุ ไปจนถึงวันที่ใบอนุญาตฯหมดอายุ ค่าธรรมเนียมปีละ 100 บาท เกิน 6 เดือนนับเป็ฯ 1 ปี

ระยะเวลาการยื่นเอกสาร สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตฯ หมดอายุในปี 2555

เดือน เริ่มยื่นเอกสาร หมดเขตการยื่นเอกสาร
มีนาคม – เมษายน 2555 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ใบอนุญาตฯ หมดอายุ
กรกฎาคม – สิงหาคม 2555  กุมภาพันธ์ 2555    ถึงวันที่ใบอนุญาตฯ หมดอายุ 
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2555  มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ใบอนุญาตฯ หมดอายุ

 หมายเหตุ  หากยื่นเอกสารไม่ทันตามกำหนด  ต้องดำเนินการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียน ตามประกาศสภาการพยาบาล (ดูรายละเอียด การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ กรณีหมดอายุ)

 Download
         
แบบคำขอ ทญ.6
        
แบบคำขอ สพ.4
        
แบบชำระเงิน Teller Payment