ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักนักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

fadearrow1 ร่างประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

fadearrow1 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอพักนักศึกษา

fadearrow1 การประมาณราคาค่าก่อสร้าง BOQ

fadearrow1 ร่างขอบเขตงานอาพักนักศึกษา

fadearrow1 งวดงาน งวดเงิน และระยะเวลาก่อสร้าง

fadearrow1 รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอนอนนักเรียนพยาบาล ก129กย60

fadearrow1 รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอนอนนักเรียนพยาบาล (เพิ่มเติม) ก.60พค61

fadearrow1 แบบเลขที่ 2453