ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 1 งาน

fadearrow1 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
fadearrow1 เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
fadearrow1 งวดงาน งวดเงิน และระยะเวลาก่อสร้าง
fadearrow1 การประมาณราคาค่าก่อสร้าง BOQ
fadearrow1 งานสถาปัตยกรรม compressed
fadearrow1 แบบเลขที่ 2453
fadearrow1 ฟอร์ม BOQ
fadearrow1 รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอนอนนักเรียนพยาบาล (เพิ่มเติม) ก.60พค61
fadearrow1 รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอนอนนักเรียนพยาบาล ก129กย60
fadearrow1 รายการผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างมาตรฐาน
fadearrow1 มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2553