ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง