รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1ปี)

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1 ปี ) รุ่นที่ 9 ประจำปี การศึกษา 2562
ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2563 ณ วิทยาเขตศรีธัญญา new