ผลการดำเนินกิจกรรมบริจาคโลหิต ปีการศึกษา 2562 วันที่ 27 ธันวาคม 2562

รียน อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทุกท่าน

              ผลการดำเนินกิจกรรมบริจาคโลหิต ปีการศึกษา 2562 วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ  หอประชุม  วิทยาเขตศรีธัญญา ผู้บริจาคโลหิตประกอบด้วย อาจารย์ บุคลากร  นักศึกษาพยาบาล และประชาชนทั่วไป มีผู้ลงทะเบียนบริจาค 208 คน ได้รับโลหิตบริจาครวม 123 ยูนิต ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน ตลอดจนนักศึกษาจิตอาสาที่มาช่วยกิจกรรมโครงการ ครั้งต่อไปขอเชิญท่านร่วมบริจาคโลหิตในวันที่ 27 มีนาคม 2563

                                                                           งานด้านกิจการนักศึกษา