ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศ

ร่างเอกสารประกวดราคา

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ รายการ