ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อม

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

แบบปรับปรุง อาคาร โรงอาหารและครัว

ใบแสดงปริมาณงานและราคา งวดงาน งวดเงิน