ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9