เอกสารที่ใช้ในวันรายงานตัว วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

แบบฟอร์ม
สบช.1 ใบมอบตัวนักศึกษา
สบช.3 ใบยินยอมให้แพทย์ทำการรักษา
หนังสือยินยอมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตลอดหลักสูตร

ตัวอย่าง
 สบช.1 ใบมอบตัวนักศึกษา
 สบช.3 ใบยินยอมให้แพทย์ทำการรักษา
หนังสือยินยอมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตลอดหลักสูตร