สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย

 

ความต้องการจำเป็นในการส่งเสริมสุขภาพของผู้ที ่มารับบริการงานอายุรกรรม แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า : ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล และคณะ

อายุที่ดัชนีมวลกายมีค่าตำ่ที่สุด: ขั้นตอนที่จะน าไปสู่การป้องกันโรคอ้วน : ดร.วรรณพร บุญเปล่ง

บทเรียนที่ได้เรียนรู
้จากการใช้ โปรแกรม Take 10! กับเด็ก Hispanic :ดร.วรรณพร บุญเปล่ง


การวิจัยและพัฒนาการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“เสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขด้วย MapHR” : ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล และคณะ

“คุณภาพชีวีตการทำงานและความต้องการอยู่ในงานของพยาบาลใน
โรงพยาบาลที่เป็นแหล่งฝึกหลักของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
จังหวัดนนทบรี” :เยาวรัตน์ รุ่งสว่าง, ดร.วิไลพร ขำวงษ์

สังเคราะห์งานวิจัย : การส่งเสริมสุขภาพเด้กปฐมวัย อ.พัชรจิตร สุคนธพันธ์ุ์

การพัฒนาแบบประเมิน การปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต อ.ปาริชาติ แว่นไวศาสตร์

สังเคราะห์การเรียนการสอน อ.ดร.ศุภาพิชญ์ โฟน โบว์แมน

Download เอกสารการสังเคราะห์งานวิจัย : ผลการพัฒนาดัชนีและโปรแกรมตรวจสอบสุขภาวะระดับองค์กร โดย อ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล และคณะ

Download การสังเคราะห์งานวิจัย : การศึกษาการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะคีโตอะซีโดซีสในโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรีโดย อ.เพชรรุ่ง เดชบุญญจิตต และคณะ

Download เอกสารการสังเคราะห์งานวิจัย : การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ CIPPA Model โดยอาจารย์จตุพร ขาวมาลาและคณะ