รางวัล นวตกรรม ผลงานอาจารย์และนักศึกษา

1. ผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานนอกวิทยาลัย

    ชื่อผลงานนวัตกรรมการพัฒนานวัตกรรมเครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติทางหน้าผากไม่สัมผัสพร้อมการตอบสนองด้วยเสียง

 

 

2.รายงานการศึกษาผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ชื่อผู้วิจัย  สฤษดิ์เดช เจริญไชย   สุดคนึง ฤทธิ์ฤาชัย, มาสริน ศุกลปักษ์   โกเมนทร์ ทิวทอง,
จารุณี จันทร์เพชร   ศศิญา บัวผุด  จตุพร หนูสวัสดิ์

              หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์    สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ