ประกาศและ Downloadแบบฟอร์มลงทะเบียนติดตั้งโปรแกรมแอนตี้ไวรัส

ประกาศขอให้นักศึกษา Download แบบฟอร์มลงทะเบียนติดตั้งโปรแกรมแอนตี้ไวรัส ของนักศึกษาทุกชั้นปี และส่งคืนที่งานคอมพิวเตอร์ ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2555 หรือ save file ส่งทาง email : sopapan.so@gmail.com ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการตรวจสอบจำนวนและนัดนักศึกษาติดตั้งโปรแกรม คลิกเพื่อ download แบบฟอร์มลงทะเบียน