ประชาสัมพันธ์การส่งเอกสารรายงานตัวสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

แนบเอกสารแนบ

 

เอกสารตัวอย่าง

 

หมายเหตุ

  • โปรดระบุวันที่ 5 กรกฎาคม 2564

  • ส่งไปรษณีย์ตามที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี 47/99 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 (วงเล็บมุมซองว่า “เอกสารรายงานตัวนักศึกษาใหม่”)