รายงานผลงานวิจัย

 

 

การศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมเป็นฐานสำหรับนักศึกษาพยาบาลในศตวรรษที่ 21

โดย
อาจารย์ภราดร ยิ่งยวด

 

ความถนัดทางวิชาชีพพยาบาลที่ส่งผลต่อการสอบใบอนุญาตวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

โดย

อาจารย์สารนิติ บุญประสพ
อาจารย์เยาวรัตน์ รุ่งสว่าง
อาจารย์ผ่องพรรณ ภะโว

 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกัน      โควิท-19

โดย

อาจารย์สุดารัตน์ วันงานวิเศษ
อาจารย์อารยา มันตราภรณ์
อาจารย์แสงเดือน จักรพันธุ์ ณ อยุธยา