ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ได้รับรางวัล นักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2564 สาขาบริหารการศึกษา จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564