คณะพยาบาลศาสตร์ สบช. ร่วมใจ ต้านภัย Covid-19

          เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดย รศ.ดร. อรัญญา  เชาวลิต รองอธิการบดีและรักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์พร้อมด้วย ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ รักษาการรองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และผู้อำนวยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ได้ไปเยี่ยมให้กำลังใจอาจารย์ของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัด ที่ไปร่วมให้บริการฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อ และได้ปรึกษาหารือกับ คุณสมใจ ฉันทวรลักษณ์  รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล สถาบันโรคผิวหนัง เพื่อวางแผนในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19  ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี ๒๕๖๔ ที่ผ่านมาตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน ธันวาคม วิทยาลัยในสังกัดคณะพยาบาลฯ ได้ส่งอาจารย์ช่วยฉีดวัคซีนวันละ ๒๐ – ๕๐ คน นอกจากนี้วิทยาลัยในสังกัดคณะพยาบาลฯ ทั้ง ๓๐ แห่ง ได้ร่วมกับหน่วยบริการสุขภาพในพื้นที่  ฉีดวัคซีนให้กับประชาชน เพื่อเป้าหมายสุขภาวะของประชาชน