ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างงานเหมาบริการนักวิชาการพัสดุ นักประชาสัมพันธ์ นายช่างไฟฟ้า และ ผู้ช่วยช่างทั่วไป