โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 35 ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 2-27 พฤษภาคม 2565 ณ วิทยาลัยพยาบาลราชชนี จังหวัดนนทบุรี