รับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2565

เอกสารแนบ

 1. หลักฐานประกอบการรับสมัคร

 2. ใบสมัคร

 3. บัตรประจำตัวสอบ

 4. สามารถส่งเอกสารการสมัครได้ทาง E-mail: pn11s@bcnnon.ac.th และส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ 

  ส่งมาที่       เรียน   อ.ดร.ศิริพร  โอภาสวัตชัย 

                                วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  จังหวัดนนทบุรี

                                60  ถนนติวานนท์  ตำบลตลาดขวัญ  อำเภอเมือง 

                                จังหวัดนนทบุรี  11000     

 5. ปฏิทินการรับสมัครผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 11 ปีการศึกษา 2565