ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ จำนวน 4 คน

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ จำนวน 4 คน โดยผู้สมัครต้องไม่มีสถานะเป็นผู้ที่มีชื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาระบบ TCAS รอบที่ 1-4 โดยมี GPAX และGPA กลุ่มสาระรายวิชาวิทย์ฯ คณิตศาสตร์ อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 2.50 และต้องมีส่วนสูงไม่เกิน 150 เซนติเมตร ทั้งนี้ขอให้ศึกษารายละเอียดที่แนบท้ายนี้ให้ครบถ้วน