ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2565