การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs)