วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 36 (กลุ่ม 1) ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 7 โดยได้รับเกียรติจากดร.วิไลลักษณ์ เรืองรัตนตรัย ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาจารย์วรกมล อยู่นาค ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผศ.ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก มาเป็นวิทยากรการบรรยายในโครงการนี้ด้วย