วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ดร.จุฬารัตน์ ห้าวหาญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ได้รับเกียรติให้บรรยายในหัวข้อ “แนวทางและการวางแผนการยกระดับคุณภาพ วารสารวิจัย นวัตกรรม และหลักฐานเชิงประจักษ์ทางสุขภาพสู่ TCI” ให้กับอาจารย์ในสังกัด สถาบันพระบรมราชชนก จัดโดยกองกิจการนักศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก