วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลางรุ่นที่ 36 (กลุ่ม1) ประจำปีงบประมาณ 2566 แบบOnline ณ ห้องประชุมชั้น6 อาคาร7

        วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหาร การสาธารณสุขระดับกลางรุ่นที่ 36 (กลุ่ม1) ประจำปีงบประมาณ 2566 แบบOnline ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 7 โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.วิไลพร ขำวงษ์ และ อ.สุจิรา วิเชียรรัตน์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ทักษะการนำเสนอ5นาที ต่อมาได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การสื่อสารสำหรับผู้นำ(1) ช่วงบ่ายเป็นการบรรยายในหัวข้อเรื่อง การบริหารความเสี่ยงด้านการควบคุมภายใน ได้รับเกียรติจากอาจารย์วรกมล อยู่นาค  ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มาเป็นวิทยากร ช่วงท้ายเป็นกิจกรรมเสริม ทักษะทางการบริหาร ให้ผู้เข้าอบรมได้ทำร่วมกัน