วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลางรุ่นที่ 36 (กลุ่ม 1) ประจำปีงบประมาณ 2566 แบบ Online ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 7