เปิดรับสมัครพยาบาลวิชาชีพเข้ารับการอบรม หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก เปิดรับสมัครพยาบาลวิชาชีพเข้ารับการอบรม หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)

เปิดรับจำนวน 40 คน

ค่าสมัคร 300 บาท

อัตราค่าลงทะเบียน 55,000 บาท

ระยะเวลาอบรม 17 สัปดาห์ (4 เดือน)

ทฤษฎี ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม – 15 กันยายน 2566

ปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 18 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2566

– แบบฟอร์มสมัครสอบคัดเลือกหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลวิกฤต (ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 1

– เอกสารสำหรับรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม